top of page

Algemene Voorwaarden (Digitale) Producten, Service en Diensten

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op www.dekrachtigevrouw.com en www.dekrachtigevrouw.shop en www.phoenixcollective.thehuddle.nl Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (m.a.w. downloaden van gratis of betaalde producten) via de shop & academy van dekrachtigevrouw.com houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

 

Artikel 1. Algemeen

De Krachtige Vrouw houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van goederen en diensten aan uitsluitend de particuliere markt.

 

Artikel 2. Definities

 • De Krachtige Vrouw: statutair gevestigd te Eindhoven, Adres: Lichttoren 252, 5611BJ, KVK nr. 64043134

 • Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De Krachtige Vrouw in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;

 • De Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen De Krachtige Vrouw en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;

 • Diensten: door De Krachtige Vrouw aangeboden voedingsschema’s, trainingsschema’s, lifestyle coaching, EMB-trajecten, (online) producten zoals guides, e-books, cursussen, webinars alsmede (offline) workshops en de Phoenix Collective community.

 • Kosten Dienstverlening: door De Klant verschuldigde kosten voor de dienstverlening aan De Krachtige Vrouw

 • Order: iedere opdracht van Afnemer aan De Krachtige Vrouw.

 • Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van De Krachtige Vrouw aan Afnemer, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.

 • Partijen: De Krachtige Vrouw en De Klant gezamenlijk.

 • Overmacht: elke van de wil van De Krachtige Vrouw onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van De Krachtige Vrouw kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door De Krachtige Vrouw of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

 • Online Coaching: persoonlijke coaching, hormoonconsulten en EMB trajecten verzorgd door eigenaar van -of coaches binnen De Krachtige Vrouw.

 • Gedeelde Informatie: informatie beschikbaar gesteld door De Krachtige Vrouw aan De Klant en van De Klant aan De Krachtige Vrouw.


 

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van De Krachtige Vrouw en Afnemer.

 

De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarde van Afnemer wordt door De Krachtige Vrouw uitdrukkelijk van de hand gewezen.


 

Artikel 4. Aanbiedingen, prijzen en betalingen

 

4.1 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt De Krachtige Vrouw niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt of zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar gemaakt doordat het dan niet meer mogelijk is het product te bestellen via de bestel-button.

 

4.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover De Krachtige Vrouw een Order schriftelijk aanvaardt of door De Krachtige Vrouw uitvoering aan een Order wordt gegeven.

 

4.3 Alle opgaven door De Krachtige Vrouw van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. De Krachtige Vrouw kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

 

4.4 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief BTW.

 

4.5 De betaling van de aangeboden digitale producten op www.dekrachtigevrouw.com, www.dekrachtigevrouw.shop en http://phoenixcollective.thehuddle.nl/ geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Toegang tot het product of dienst wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd.

 

4.6 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met De Krachtige Vrouw. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op dekrachtigevrouw.com & www.dekrachtigevrouw.shop beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt.

 

4.7 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij De Krachtige Vrouw, dekrachtigevrouw.com en dekrachtigevrouw.shop.

 

4.8 De Krachtige Vrouw behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

 

4.9 Een dienst is 1 jaar geldig. Indien er in die tijd geen gebruik is gemaakt van eventuele downloads/(vervolg)consulten/andere producten of diensten inbegrepen in de overeenkomst, komen deze te vervallen en kan er geen aanspraak worden gedaan op het gebruik hiervan en/of op het herroepingsrecht. 

 

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten

 

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van dekrachtigevrouw.com en dekrachtigevrouw.shop.. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

 

5.2 www.dekrachtigevrouw.com, www.dekrachtigevrouw.shop en http://phoenixcollective.thehuddle.nl/ garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

 

6.1 www.dekrachtigevrouw.com, www.dekrachtigevrouw.shop en http://phoenixcollective.thehuddle.nl/ is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten en/of diensten.

 

6.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan dekrachtigevrouw.com en dekrachtigevrouw.shop. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud, copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

 

7.1 Op de digitale producten en/of diensten van www.dekrachtigevrouw.com, www.dekrachtigevrouw.shop en http://phoenixcollective.thehuddle.nl/ berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten of programma’s te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

 

7.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

 

7.3 Alle Producten blijven eigendom van De Krachtige Vrouw, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Afnemer krachtens enige Overeenkomst aan De Krachtige Vrouw verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

 

7.4 Indien en zolang De Krachtige Vrouw eigenaar van de Producten is, zal Afnemer De Krachtige Vrouw onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Afnemer De Krachtige Vrouw op De Krachtige Vrouw eerste verzoek mededelen waar de Producten zich bevinden.

 

7.5 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van De Krachtige Vrouw. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

 

Artikel 8. Betaling

 

8.1 Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, afrekenen via de diensten van Bancontact, Ideal, SEPA-incasso of Paypal.

 

8.2 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Afnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 

 

8.3 Alle aan De Krachtige Vrouw in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens De Krachtige Vrouw op te schorten.

 

8.4.Indien Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 8% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 

Artikel 9. Bestelling annuleren/opzeggen

 

9.1 Op digitale producten van www.dekrachtigevrouw.com, www.dekrachtigevrouw.shop en http://phoenixcollective.thehuddle.nl/ geldt geen recht van retour voor onterechte redenen, hieronder expliciet benoemd:

 

 • omdat men dacht dat het om een geprint of gedrukt exemplaar gaat

 • omdat men andere ‘(voedings)adviezen’ gehoopt had

 • omdat de inhoud niet aansluit op de gedachtengoed van de koper

 • omdat men niet aanwezig heeft kunnen zijn tijdens de webinar of masterclass en te  laat is met terugkijken (waar de datum, tijd en terugkijk mogelijkheden gecommuniceerd zijn)

 

Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

 

9.2 Diensten (online coaching of aanbetaling van) kunnen gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen worden ontbonden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Afnemer, of een vooraf door de Afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de overeenkomst heeft gesloten of het product heeft ontvangen, of:

 • als de Afnemer in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Krachtige Vrouw mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Afnemer, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

Na levering van een dienst (of deel daarvan) is het herroepingsrecht niet meer van toepassing.

9.3 Bij aanmelding voor een online webinar/ (online of offline) workshop geldt het 14 dagen herroepingsrecht, mits de webinar/workshop buiten de 14 dagen plaatsvindt. Vindt de webinar/workshop binnen de 14 dagen plaats, na aanschaf/aanmelding, geldt het herroepingsrecht tot 48 uur van te voren. 

9.4  Een aanbetaling van een product of programma kan gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Na deze periode wordt de aanbetaling niet terugbetaald. 

 

9.5 Het beëindigen van een abonnement/membership kan door een e-mail te versturen naar info@dekrachtigevrouw.com. Uw abonnement is maandelijks opzegbaar, houdt rekening met de verwerkingstijd van 3 werkdagen.

 

9.6  Indien Afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Afnemer in rekening worden gebracht.

 

9.7 Wordt een reservering voor een Online coaching geannuleerd korter dan 24 uur voorafgaand de reservering/afspraak datum, wordt 40% van het verschuldigde totaalbedrag (terug gerekend naar uurtarief) in rekening gebracht. Komt een Afnemer zonder afmelding niet opdagen wordt er 100% in rekening gebracht.


 

Artikel 10. Afleveringstermijnen

 

10.1 Tenzij anders overeengekomen levert De Krachtige Vrouw geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed binnen maximaal 30 dagen uit. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde.

 

10.2 Een door De Krachtige Vrouw opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor De Krachtige Vrouw geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van De Krachtige Vrouw, op de door die toeleveranciers aan De Krachtige Vrouw verstrekte gegevens.

 

10.3 Indien De Krachtige Vrouw voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van De Krachtige Vrouw.

 

10.4 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient De Krachtige Vrouw derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren.

 

10.5 Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeenkomst geen prijs meer te stellen blijft hij verantwoordelijk voor de gemaakte kosten.

 

10.6 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.

 

10.7 De Krachtige Vrouw heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

 

Artikel 11. Aflevering en Risico

 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt De Krachtige Vrouw de wijze van verzending. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af, waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

 

Artikel 12. Retourgarantie Producten Verkoop-op-afstand (betreft fysieke producten)

 

12.1 Afnemer heeft, uitsluitend in de hoedanigheid van thuiswinkelende consument, het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, producten zonder opgave van reden binnen 4 werkdagen (afkoelingsperiode) na ontvangst De Krachtige Vrouw te informeren over het retourneren van het product. De Krachtige Vrouw zal dan aan Afnemer de ontvangen (koop)som binnen 30 dagen terugbetalen, onder de navolgende voorwaarden:

 

12.2 Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden gevoegd bij de retourzending.

 

12.3 De kosten van frankering van de retourzending zijn voor Afnemer; Indien Producten niet geleverd worden volgens de oorspronkelijke bestelling (verkeerde maat, fabricagefout) dan zijn de retourkosten voor rekening van De Krachtige Vrouw.

 

12.4 Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en niet als buy-back scheme.

 

12.5 Bij omruiling van een artikel is De Krachtige Vrouw genoodzaakt opnieuw verzendkosten in rekening te brengen. Zodra dat bedrag bij De Krachtige Vrouw op de rekening is bijgeschreven wordt de bestelling verzonden. Uiteraard wordt ook hier naar een leveringstermijn van 3 werkdagen gestreefd.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

 

13.1 De Krachtige Vrouw is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.

 

13.2 De Krachtige Vrouw is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (bij gebruik van) de Producten mocht lijden.

 

13.3 De Krachtige Vrouw is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van www.dekrachtigevrouw.com, www.dekrachtigevrouw.shop en http://phoenixcollective.thehuddle.nl

 

13.4 De Krachtige Vrouw is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de Diensten.

 

13.5 De Krachtige Vrouw is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Klant zijn aangeleverd.

 

13.6 De Krachtige Vrouw is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van De Krachtige Vrouw. 

13.7 De Krachtige Vrouw is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet goed informeren of juist invullen van het intake formulier.

13.8 De Krachtige Vrouw is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het verkeerd interpreteren van de adviezen/diensten en/of bij het niet overleggen van de Afnemer met zijn/haar medische adviseur/huisarts voordat de consument start met de adviezen/een traject.

 

Artikel 14. Overmacht

 

14.1 Indien De Krachtige Vrouw door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

 

14.2 Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

 

14.3 Ingeval van overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als De Krachtige Vrouw als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

 

14.4 De Krachtige Vrouw zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

 

Artikel 15. Verzuim/ontbinding

 

15.1 Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is De Krachtige Vrouw gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

15.2 In geval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij De Krachtige Vrouw Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is De Krachtige Vrouw gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.

 

Artikel 16 Persoonsgegevens 

 

Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming anno 2018.

 

Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

 

Artikel 17. Wijzigingen van producten en diensten

 

De Krachtige Vrouw behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van een dienst of product te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of altijd. Hierover zal altijd naar De Afnemer gecommuniceerd worden.

 

Dit houdt tevens in dat een deel of het geheel van je Gedeelde Informatie niet langer toegankelijk kan zijn of verloren kan gaan.

 

Artikel 18. Klachtenregeling

 

De Krachtige Vrouw beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Afnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij De Krachtige Vrouw.

Bij De Krachtige Vrouw ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door De Krachtige Vrouw binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De Afnemer dient De Krachtige Vrouw in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


 

Artikel 19. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 

19.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De Krachtige Vrouw vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

 

19.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

19.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 20. Afwijkingen en Aanvullingen

 

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door De Krachtige Vrouw zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 

— Einde algemene voorwaarden —

oJee! Ik ben uit balans - Logo.png
bottom of page